Cần Giúp Đở (Vietnamese)

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có càc dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).​ ​​​​

 

Càc Nguồn Hỗ Trợ và Thông Tin Liên Lạc (COVID-19 BHSD Resources and Contact Information)

Đối Phó với Sự Căng Thẳng Trong Lúc Bộc Phàt Bệnh Truyền Nhiễm (ST-5962 Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks)

Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks—Taking Care of Children  (Vietnamese), 03-17-2020​

Sức KHỏe Tâm Trí Rất Quan Trọng (Mental Health Matters )

Đây là cuốn sàch tài liệu trình bày những dịch vụ khàc biệt do Sở Sức Khoẻ Tâm Trí cung cấp.​

Đạo Luật A​B​​1424 form

Mẫu đơn nầy là phương cách để thân nhân thông tin về quá trình sức khỏe tâm trí của người  thân trong gia đình chiếu theo đạo luật AB 1424. Đạo luật đi hỏi tất cả những người quyết định việc p buộc chữa trị phải để ý đến những thông tin do thân nhân người bệnh cung cấp.  Sau khi hoàn tất, mẫu đơn y sẽ được giữ trong hồ sơ bệnh tâm trí của người bệnh.     

THOÂNG CAÙO VEÀ BAÛO VEÄ ÑÔØI TÖ (Notice of Privacy Practices, 2021)

Đơn ​Khiếu Nai và Kh​áng Cao (Grievance and Appeal Form)  Rev 11/29/2018

uĐơn Khiếu Ni Kháng Cáo dành riêng cho những thân chủ của Sở Sức Khoẻ Tâm Trí.

Bản Thông Báo về Tiến Trình Giải Quyết Vấn Đề​ (Problem Resolution Process Posters, Rev. 07-17-2019)

​Nếu quý vị không hài lòng về bất cứ vấn đề gì liên quan đến các dịch vụ cuả mình, quý vị có thể áp dụng Tiến trình Giải quyết Vấn đề của Sở Tâm Trí để giải quyết các quan tâm của mình.

Danh sách cơquan điều trị của Sở Tâm trí Quận hạt Santa Clara​ ( SCC BHD Provider List)

Đây là danh sàch những cơ quan cung cấp dịch vụ trong Quận Hạt Santa Clara​

Thuốc chữa Bệnh Tâm Trí: Bản chỉ dẫncho gia đình, bạn bè, nhà dưỡng bệnh, người chăm sóc và bệnh nhân​
Medications for Mental Health: A guide for families, friends, board and care homes, caregivers, and patients, Rev. 10-05-2007)

Hạt Santa Clara Sàch Hướng Dẫn Người Thụ Hưởng Chương Trình Y Tế Tâm Trí (Santa Clara County Mental Health Plan Beneficiary Handbook, 5/2019) Sách chỉ dẫn và thông tin chi tiết về càc dịch vụ Sức Khỏe Tâm Trí củachương trình bảo hiểm sức khỏe.

Cuốn sách̀ Nn ngừa Tự Sàt và Khủng Hoảng (Suicide Prevention and Crisis Brochure)​​

Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí Càc Toàn Di Động Đàp Ứng Khủng Hoảng( BHSD- Mobile Crisis Response Teams, 6/2019)

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.