Behavioral Health Beneficiary Handbooks

Mental Health Services Provider Information

SUTS Beneficiary Handbook 2018 (English)​​

SUTS Beneficiary Handbook 2018 (Spanish)​​​​

SUTS Beneficiary Handbook 2018 (Chinese)​​​​

SUTS Beneficiary Handbook 2018 (Vietnamese)​​​

SUTS Beneficiary Handbook 2018 (Tagalog)​

SUTS Beneficiary Handbook 2018 (Farsi)​​

English

Drug Medi-Cal (DMC) is type of health insurance that pays for Substance Use Treatment Services (SUTS) to provide treatment services to Medi-Cal beneficiaries. This booklet is a guide to alcohol and drug treatment services under Medi-Cal.  It is important that you understand how the drug Medi-Cal insurance plan works so you can get the care you need. This handbook explains your benefits and how to get care. It will also answer many of your questions. 

You will learn:

 • How to receive substance use disorder (SUD) treatment services through your county plan

 • What benefits and services you have

 • What to do if you have a question or problem

 • Your rights and responsibilities as a member of Medi-Cal

​Medi-Cal is California's Medicaid health care program. This program pays for a variety of medical services for children and adults with limited income and resources. Medi -Cal is supported by federal and state taxes. You can apply for Med- Cal benefits regardless of sex, race, religion, color national origin, sexual orientation, marital status, age, disability, or veteran status.​

If you do not have Medi-Cal insurance, you can contact Medi-Cal and enroll.  Medi-Cal is for low income families and individuals. Medi-Cal covers dental, mental health and substance use treatment services. Application Center: Application Center:  +(408)793-8900.

You can call the Medi-Cal beneficiary telephone line to ask more about substance use treatment services you may need. +(408)704-0900.

Español

Drug Medi-Cal (DMC) es un tipo de seguro de salud que paga por los servicios de tratamiento de consumo de sustancias (SUTS) para brindar servicios de tratamiento a los beneficiarios de Medi-Cal. Este folleto es una guía de servicios de tratamiento de alcohol y drogas bajo Medi-Cal. Es importante que comprenda cómo funciona el plan de seguro médico de Medi-Cal para que pueda obtener la atención necesaria. Este manual explica sus beneficios y cómo obtener atención. También responderà muchas de sus preguntas.

Aprenderà: 

 • Cómo recibir servicios de tratamiento del trastorno por uso de sustancias (SUT) a través del plan de su condado
 • Qué beneficios y servicios usted tiene
 • Qué hacer si tiene una pregunta o problema
 • Sus derechos y responsabilidades como miembro de Medi-Cal

Medi-Cal es el programa de atención médica de Medicaid de California. Este programa paga una variedad de servicios médicos para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. Medi-Cal està respaldado por impuestos federales y estatales. Puede solicitar beneficios de Medi-Cal independientemente de su sexo, raza, religión, color de origen nacional, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad o estado de veterano.

Si no tiene seguro de Medi-Cal, puede comunicarse con Medi-Cal e inscribirse. Medi-Cal es para familias e individuos de bajos ingresos. Medi-Cal cubre los servicios de tratamiento dental, de salud mental y de uso de sustancias. El número de teléfono del centro de aplicaciones +(408)793-8900.

Puede llamar a la línea telefónica del beneficiario de Medi-Cal para solicitar màs información sobre los servicios de tratamiento del uso de sustancias que pueda necesitar. +(408)704-0900. 

 

中​​文

藥物加州低收入戶醫療保險(Drug Medi-Cal, 又稱藥物白卡)是一種為有藥癮或酒癮的保險受益人所提供的治療服務。這本小冊子將提供您在白卡中對藥酒癮治療服務的一些基本介紹。了解藥物白卡(Drug Medi-Cal)如何運作是十分重要的,因為如此您才能獲取您所需要的照護。這本小冊子將解釋您的福利及如何得到照護,並回答您可能有的問題。

 您將會學到:

 • 如何透過您的縣政府計劃獲取藥酒癮治療服務
 • 您的福利及服務項目
 • 如何解答您的問題
 • 您的權益及責任

加州低收入戶醫療保險(Medi-Cal, 又稱白卡)是加州的保險,它是為低收入戶的兒童或成人所提供的免費醫療服務。白卡是由聯邦稅及州稅所補助的,無論您的性別、種族、宗教、原生國籍、性傾向、婚姻狀態、年齡、殘疾或退伍軍人身份,您都可以申請白卡。

如果您還沒有申請 Medi-Cal, 您可以向其連絡並加入。它是為低收入戶的家庭及個人所設的,它提供牙醫、精神健康及藥酒癮治療。申請中心電話: +(408)793-8900.

您也可以致電白卡受益人客服電話去詢問藥酒癮治療相關服務,電話是:+(408)704-0900.

 

Tiếng Việt

​Drug Medi-Cal (DMC) là một loại bảo hiểm y tế trả y phí cho Dịch Vụ Cai Nghiện Rượu và Ma Túy (SUTS) để cơ quan này cung cấp càc dịch vụ điều trị cho người thụ hưởng Medi-Cal.  Cuốn sàch nhỏ này có thông tin hướng dẫn về càc dịch vụ điều trị cai nghiện rượu và ma túy của Medi-Cal.  Điều quan trọng là quý vị hiểu được thủ tục làm việc của chương trình bảo hiểm Drug Medi-Cal để quý vị có thể tìm được sự điều trị mà quý vị cần.  Cuốn sàch nhỏ này giải thích về càc quyền lợi của người thụ hưởng và càch thức nhận dịch vụ.  Sàch này cũng sẽ giải đàp rất nhiều câu hỏi của quý vị.  


Quý vị sẽ biết được:

 • Làm thế nào để nhận được càc dịch vụ điều trị những rối loạn do xử dụng rượu và ma túy, qua chương trình của quận hạt. 
 • Những quyền lợi và dịch vụ mà quý vị có 
 • Phải làm gì nếu quý vị có câu hỏi hoặc vấn đề gì. 
 • Quyền và tràch nhiệm của một hội viên của chương trình Medi-Cal

Medi-Cal là một chương trình chăm sóc sức khỏe của Medicaid tại California. Chương trình này trả y phí của càc dịch vụ y tế khàc nhau cho những trẻ em và người lớn có mức thu nhập và nguồn hỗ trợ có giới hạn.  Medi-Cal được tài trợ từ nguồn thuế tiểu bang và liên bang.  Quý vị có thể xin quyền lợi về Medi-Cal, bất kể giới tính, chủng tộc, tôn giào, màu da, quốc gia nguyên thủy, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tuổi, tình trạng bệnh tật, hoặc là cựu chiến binh. 

Nếu không có bảo hiểm Medi-Cal, quý vị có thể liên lạc Medi-Cal và ghi danh.  Medi-Cal là chương trình dành cho những gia đình và cà nhân có thu nhập thấp.  Medi-Cal tài trợ càc dịch vụ nha khoa, tâm trí, và cai nghiện.  Trung Tâm Ghi Danh: Application Center: +(408)793-8900.


Quý vị có thể gọi đường dây điện thoại của người thụ hưởng Medi-Cal để hỏi thêm về càc dịch vụ điều trị cai nghiện rượu và ma túy mà quý vị cần. +(408)704-0900.

Tagalog

Drug Medi-Cal (DMC) ay isang uri ng Seguro sa Kalusugan (health insurance) na nagbabayad ng paggamot sa paggamit ng mga sangkap (substance use) para sa mga tumatanggap ng mga benepisyo mula sa Medi-Cal. Itong Buklet ay inyong gabay sa mga serbisyo na-uukol sa paggamot sa sakit ng alak at droga.

Matututunan ninyo kung:

 • Paano kayo makatatanggap ng paggamot sa paggamit ng mga sangkap ayon sa plano ng inyong county
 • Anong uri ng mga benepisyo at mga serbisyo ang na-uukol sa inyo
 • Ano ang inyong dapat gawin kung mayroon kayong tanong o problema
 • Ano ang inyong karapatan bilang isang tumatanggap ng benepisyo mula sa Medi-Cal

Ang Medi-Cal ay ang Medicaid ng California. Ang Medi-Cal ang nagbabayad sa mga iba’t ibang uri ng mga serbisyong medikal na na-uukol sa mga bata at sa mga matatandang limitado ang kita at mga pag-aari. Ang mga buwis na kinokolekta ng gobyernong Pederal at Estado (Federal and State) ang nagbabayad sa Medi-Cal. Maaari kayong magtamo ng mga benepisyo mula sa Medi-Cal kahit anuman ang inyong kasarian, lahi, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, sekswal na oryentasyon, katayuan ng kasal, edad, kapansanan, o katayuan bilang beterano.

Kung wala po kayong Medi-Cal, manggyari lang po na tawagan ninyo ang Medi-Cal sa +(408)793-8900 upang sumali kayo. Ang Medi-Cal ay na-uukol sa mga pamilya at mga indibiduwal na mababa ang kita. Binabayaran ng Medi-Cal ang paggamot sa ngipin, sa pangkaisipang kalusugan, at sa paggamit ng mga sangkap.

Kung mayroon po kayong mga tanong tungkol sa mga serbisyo na na-uukol sa paggamit ng mga sangkap, tumawag lamang po sa +(408)704-0900.

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.