Filipino Community

VISION

We hope to improve the quality of life for mental health consumers and their families through culturally competent services and communitywide support.

Nais naming iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga may pinagdaraanan (consumers of mental health services) at ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga serbisyong naaayon sa kultura at mga kaugaliang Filipino at suporta para sa buong komunidad.

MISSION

Our mission is to utilize the unique experiences and knowledge of Filipinos in Santa Clara County in order to promote mental health.

Layunin namin ang isulong ang kalusugang pangkaisipan gamit ang mga natatanging karanasan at kaalaman ng mga Filipino sa Santa Clara County.

Filipino-American History Month Flyer

If you wish to get in touch, ask for assistance, you may visit or call:

Kung nais ninyong makipag-ugnayan o humigi ng tulong, maaari kayong mag-tungo o tumawag:

Eramelisse de Castro, Mental Health Peer Support Worker lead
Carlo Castuciano, Mental Health Peer Support Worker
ECCAC - Family Outreach and Engagement Program
1075 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95116
Phone: 1-408-792-3900
Fax: 408-792-2158

Filipino Community Booth at an event

​​ECCAC Filipino Community Events

 SERVICES

Outreach and Education

 • We offer Adult and Youth Mental Health First Aid (MHFA) training for Filipino consumers and family members, health care providers (e.g., nurses, caregivers), and those who can benefit from an education course related to mental illness. MHFA is a 8-hour course taught by certified county and community partners. Instruction and course materials are free.

  Nagtuturo kami ng Mental Health First Aid (MHFA). Isa itong libreng pagsasanay tungkol sa mga karamdamang pangkaisipan. Mainam ito para sa mga may pinagdaraanan at kanilang mga kapamilya, mga nagbibigay ng serbisyong medikal (healthcare providers tulad ng nurses at caregivers), at lahat ng maaring makinabang sa kursong ito. Tumatagal ng walong oras (8 hours) ang pagsasanay at tinuturo ng mga sertipikadong instruktor.
 • Other outreach activities
  • Philippine Independence Day Celebration and Flag Raising Ceremony (June)
  • Filipino-American History Month (October)
  • Church and school outreaching for MHFA
  • Filipino hotspots (Seasons Plaza, Eastridge Mall, etc.)

Group Support and Education

 • We are planning to conduct events for consumers and families to get together, exchange information, and provide mutual support. For example, we are planning support group for Filipino American seniors and youth.

  Binibigyan namin ng pagkakataon ang mga may pinagdaraanan (consumers of mental health services) at ang kanilang mga kapamilya na magtipon-tipon, magbigayan ng impormasyon, at mag-abot ng suporta sa isa’t isa.

Consumer and Family Support

 • We have family partners who can provide individual attention through guidance and sharing of resources and information.
 • We have bilingual phone support staff who can provide information and referrals such as medical, legal, social welfare, and mental health resources.

  Maaring magbigay ng indibidual na suporta ang aming mga katuwang sa pamamagitan ng pagbibigay ng patnubay at pagbabahagi ng impormasyon at kaalaman.

  Ang aming mga tauhan at maari magbigay ng impormasyon at referral na inyong kinakailangan sa wikang Ingles at Pilipino. Tumawag lamang sa aming mga telepono o magpadala ng e-mail.

Advocacy

 • We seek to increase mental health awareness and decrease stigma on mental illness through regular program activities, including seminars, workshops, health fairs, translating materials, and focus groups.
 • ECCAC staff members regularly attend meetings by the Mental Health Board and its various committees, including the Minority Advisory Committee, Older Adults, and Family, Adolescents, and Children.

  Sa pamamagitan ng iba’t ibang aktibidad tulad ng seminars, workshops, health fairs, focus groups, at pagsasalin ng mga educational materials, sinisikap naming dagdagan ang kamalayan ng mga Filipino sa kalusugang pangkaisipan at bawasan ang bahid na nakadikit sa mga karamdamang pangkaisipan (mental illness).

 

Bayanihan tungo sa malusog na lipunan. (Helping one another for a healthier community.)

Bayanihan tungo sa malusog na lipunan. (Helping one another for a healthier community.)

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.