Vietnamese Community

ECCAC Cong Dong Viet Nam Logo

At your side every step of your recovery journey.

​Vision:

A well informed community that advocates for its own mental wellness (Vietnamese: Một cộng đồng có nhận thức và biết đấu tranh cho sức khỏe tâm trí.)

Mission statement:

To promote quality of life for mental health consumers through family and community support (Vietnamese: Giúp cộng đồng nâng cao đời sống bệnh nhân tâm trí trong gia đình và xã hội.)

Services:

  • Outreach and Education
    • Vietnamese MHFA 
    • Annual Vietnamese Summer Gathering Outreach Event 
    • Annual Vietnamese New Year Celebration Outreach Event 
  • Group Support and Education - In Progress
  • Consumer and Family Support and Education
  • Advocacy

ECCAC Vietnamese Community Flyers

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.