Language Assistance Services

English

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

ATTENTION:  Auxiliary aids and services, including but not limited to large print documents and alternative formats, are available to you free of charge upon request. Call 800.704.0900  (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

العربية (Arabic)

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 800.704.0900 (رقم هاتف الصم والبكم: 800.855.7100 or 711

 

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ររ សើ ិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្ួ ្លន

គឺអាចមានសំរា ់ ំររ អ្ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711)។

 

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711)。

 

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 

فراهم می باشد. 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) تماس بگیرید.

 

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) पर कॉल करें।

 

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) まで、お電話にてご連絡ください。

한국어 (Korean)

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) 번으로 전화해 주십시오.

 

ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,

ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

Español (Spanish)

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

ภาษาไทย (Thai)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có càc dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

​​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.