كمك گرفتن (Farsi)

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).
فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 

فراهم می باشد.800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) تماس بگیرید.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.