Kuha ng tulong (Tagalog)

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

 

Mga Sanggunian at Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
(COVID-19 BHSD Resources and Contact Information), 4-27-2020

Pagharap sa Stress sa Panahon ng mga Paglaganap ng Sakit -
(Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks (Tagalog), 03-17-2020​)

Pagharap sa Stress sa Panahon ng mga Paglaganap ng Sakit-Pagaalaga ng mga Bata (Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks - Taking Care of Children  (Tagalog), 03-17-2020)​

Makabuluhan ang Kalusugan pang Kaisipan (Mental Health Matters)

Sinasaad ng babasahin ito ang iba’t ibang mga serbisyong maipagkakaloob sa inyo ng kawanihan.​​ 

Impormasyong Ibinigay sa pamamagitan ng Kamag-anak o Iba pang Taong Tagasuporta AB1424 form

Itinatakda ng AB 1424, na mabigyan ng pagkakataon ang mga kaanak ng isang taon pagkakalooban ng di kusang pagagamutan, ng pagkakataon magbigay ng imporma​syon at sumagot sa mga tanong sa form na ito ukol sa kalagayan at kasaysayan ng kalusugang pangkaisipan ng kanilang kamag-anak. Ang mga impormasyong ito, ay kinakailangan isa-alang alang ng sinumang taon gagawa ng disisyon ukol sa nasabing di kusang pagga-gamot. Gayun ito ay dapat din ilagay at maging bahagi ng talaan ng kalusugan pangkaisipan ng taong pagkakalooban ng serbisyo.​​

Form ukol sa Reklamo at mga Apila (Grievance and Appeal Form,​ Rev 12/2018 ​)

Poster ng Proseso ng Paglutas ng mga Suliranin (Problem Resolution Process Posters​, 07-17-2019)​

Kung hindi kayo masaya sa anumang may kinalaman sa mga serbisyo uko​l sa kalusugang pang-kaisipan na inyong tinatangap, maari kayong dumulog Proseso ng Paglutas ng mga Suliranin ng Kawanihan ng Kalusugan Pang-Kaisipan, ukol sa inyong mga hinaing.​

Talaa -- Departamentong Pang-kalusugan ng Kaisipan sa Santa Clara County - Listahan ng mga Nagkakaloob

n ng nagbibigay serbisyo ng SCC MHD (MHD Provider List​ ​/ SUTS Provider List) Rev. 2023

Ito ay talaan ng mga nagbibigay ng serbisy​o sa Santa Clara County.​

Mga Gamot para sa Kalusugan Pang-Kaisipan: Isang gabay para sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga tahanan nagpapa-upa at nagbibgay aruga sa mga taong may pinagdaraan, at mga pasyente (Medications for Mental Health: A guide for families, friends, board and care homes, caregivers, and patients, Rev. 10-05-2017)​

Nalulugod kami na pinili mo ang Departamento ng mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali ng County ng Santa Clara. Bilang isang plano ng pinamamahalaang pangangalaga, nagsusumikap kaming ibigay sa aming mga benepisyaryo ang naa-access, mataas ang kalidad, mahusay na koordinadong pangangalaga: MHP Beneficiary Handbook // DMC-ODS Beneficiary Handbook // 30-Day Beneficiary Notice of Significant Change (2024)

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.