Get Help

  Get Help 988 banner

  Crisis and Suicide Prevention Lifeline

  Dial 988

  When to call 988*

  If you or a loved one:

  • Is experiencing something that produces emotional, mental, physical and/or behavioral distress or problems.
  • Is having mental health distress, including thoughts of suicide.
  • Just needs to talk.

  *Please note: Those who have phone area codes other than 408, 650, and 669 can call 800-704-0900, and press 1, to receive the same support in Santa Clara County.

  More about 988

  988 provides direct connection to free, confidential, and compassionate support. Trained counselors answer all calls to give needed support. Calls are anonymous and confidential – information will not be shared unless in-person assistance is needed through one of the community mobile response teams.

  Behavioral Health Services Call Center

  Dial 800-704-0900

  When to call 800-704-0900

  If you need:

  • Referral to mental health or substance use treatment services.
  • General information about BHSD services.
  • To make a grievance or appeal a filing.

  More about the Line

  The call center line offers you the caring help and information you need. Trained and licensed mental health and substance use treatment professionals answer all calls.

  The line gives you access to the following support:

  Community Resources:

  All services are free and available 24/7 in more than 200 languages and include services for the hearing- and visually-impaired.

  Get Help 988 banner spanish

  Línea de Prevención del Crisis y Suicidio

  Llama al 988

  Cuándo llamar al 988*

  Si usted o un ser querido:

  • Está experimentando angustia o problemas emocionales, mentales, físicos, y/o de comportamiento.
  • Tiene problemas de salud mental, incluyendo pensamientos de suicido.
  • Simplemente necesita hablar.

  *Nota: Para códigos de áreas que no sean 408, 650 o 669, llame al 800-704-0900 y presione 1, para recibir la misma ayuda en el condado de Santa Clara.

  Más sobre el 988

  988 ofrece una conexión directa gratuita, confidencial y compasiva. Consejeros capacitados responden todas las llamadas para dar el apoyo necesario. Las llamadas son anónimas y confidenciales – la información no se compartirá a menos que se necesite asistencia en persona a través de uno de los equipos de respuesta móvil de la comunidad.

   

   

  Centro de Llamadas de Servicios de Salud Mental

  Llama al 800-704-0900

  Cuándo llamar al 800-704-0900

  Si necesita:

  • Referencias a servicios de tratamiento de salud mental o uso de sustancias.
  • Información general sobre los servicios del Departamento de Salud Mental (BHSD).
  • Para presentar una queja o apelación.

  Más información sobre la línea

  La línea del centro de llamadas le ofrece ayuda compasiva y la información que necesita. Profesionales capacitados y autorizados para el tratamiento de la salud mental y el uso de sustancias responden a todas las llamadas.

  La línea le da acceso a los siguientes servicios de apoyo:

  Recursos de la Comunidad:

  Todos los servicios son gratuitos y están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, en más de 200 idiomas, e incluyen servicios para personas con discapacidades auditivas y visuales. 

  Get Help 988 vietnamese

  Đường dây Ngăn ngừa Khủng hoảng và Tự tử

  Bấm số 988

  Khi nào cần gọi 988*

  Nếu quý vị hoặc một người thân yêu:

  • Đang gặp phải điều gì gây nên phiền muộn hoặc có các vấn đề về cảm xúc, tâm trí, thể chất và/hoặc hành vi.
  • Đang gặp phiền muộn về sức khỏe tâm trí, bao gồm ý định tự tử.
  • Chỉ cần người để nói chuyện.

  *Xin lưu ý: Những người có các số vùng điện thoại khác hơn 408, 650, và 669 có thể gọi 800-704-0900, và bấm số 1, để nhận sự giúp đỡ tương tự trong Hạt Santa Clara.

  Thêm thông tin về 988

  988 cung cấp kết nối trực tiếp đến đường dây hỗ trợ miễn phí, bảo mật, và cảm thông. Những chuyên gia cố vấn đã được huấn luyện để trả lời cho các cuộc gọi cần giúp đỡ.  Các cuộc gọi sẽ được giữ ẩn danh và bảo mậtkhông chia sẻ thông tin trừ khi cần can thiệp trực tiếp với một trong các toán ứng phó lưu động cộng đồng.

  Trung tâm Tổng đài Các Dịch vụ Sức khỏe Hành vi

  Bấm số 800-704-0900

  Khi nào cần gọi 800-704-0900

  Nếu quý vị cần:

  • Giới thiệu đến các dịch vụ điều trị về sức khỏe tâm trí hoặc các chất gây nghiện.
  • Thông tin chung về các dịch vụ của BHSD.
  • Nộp một đơn khiếu nại hoặc kháng cáo một hồ sơ.

  Thông tin thêm về Đường Dây

  Trung tâm tổng đài sẽ tận tâm giúp đỡ quý vị và cung cấp thông tin mà quý vị cần.  Những chuyên gia đã được cấp giấy phép điều trị về sức khỏe tâm trí và các chất gây nghiện sẽ trả lời tất cả các cuộc gọi.

  Đường dây sẽ cho quý vị tiếp cận đến các nguồn hỗ trợ sau đây:

  Các Nguồn Hỗ trợ Cộng đồng:

  Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và hoạt động 24/7 với hơn 200 ngôn ngữ và gồm có dịch vụ dành cho người khiếm thính khiếm thị.

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.